Intelligence and Information


ระบบที่ขึ้นต้นด้วย e เชื่อถือได้จริงหรือ

ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) http://as.nida.ac.th/th/        หลายคนอาจจะไม่สังเกตหรือไม่ได้สนใจเมื่อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นกับตนเองเวลาติดต่อทำธุรกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ส่วนมากจะคิดว่าช่างมันเถอะ หรือไม่ก็เมื่อโทรไปติดต่อ service center และได้รับการแก้ไขปัญหา ก็จบเรื่อง แต่ในความเป็นจริง หน่วยงานต่างๆ ควรนำปัญหาที่ได้รับการแจ้งหรือที่ได้รับการติดต่อเข้ามา มาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง ไม่เว้นแม้แต่กรณีเดียว หากแต่หน่วยงานอาจจะเริ่มจากปัญหาที่มีผู้ติดต่อแจ้งเข้ามาบ่อยก่อน การนำประเด็นหรือกรณีปัญหาเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุงเป็นวิธีการพัฒนาตนเองอย่างง่ายๆ ของหน่วยงาน              ตามปกติ หน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบข้อผิดพลาด หรือช่องโหว่ของตนเอง โดยเฉพาะการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกัน ซ่อมแซม ตามหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Preventive Maintenance ในการลดความเสี่ยงและความเสียหายของทั้งลูกค้าของหน่วยงาน และหน่วยงานเอง ดังนั้นผู้ที่ทำการตรวจสอบจะต้องคิด วิเคราะห์ เพื่อที่จะระบุความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ แต่ไม่ใช่แค่ตรวจสอบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศเท่านั้น ตามหลักการต้องตรวจสอบว่าระบบสารสนเทศนั้นจะไปสร้างปัญหาหรือความเสี่ยงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานหรือไม่              ในความเป็นจริงหน่วยงานส่วนมากจะสนใจเฉพาะความเสี่ยงหรือปัญหาที่จะเกิดกับระบบสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเท่านั้น จะเห็นได้จากทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับไวรัสคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เท่านั้น มีการลงทุนด้วยเงินเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่หน่วยงานไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวสารสนเทศ ที่จะใช้สำหรับสร้างความสามารถในการแข่งขัน หรือแม้แต่จะใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่างๆ ซึ่งความเสี่ยงหรือปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและมีผลให้ข้อมูลที่จะนำมาใช้สร้างสารสนเทศ หรือหาองค์ความรู้ ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า business […]


Business Intelligence หรือการหาองค์ความรู้ ขาดระบบสารสนเทศที่ดีไม่ได้

ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) http://as.nida.ac.th/th/               หลายหน่วยงานมีการพูดถึงการหาองค์ความรู้เพื่อมาใช้ในการทำธุรกิจ หรือการหาความชาญฉลาดทางธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าและหารายได้ให้กับหน่วยงานตนเอง หน่วยงานต่างๆ ได้สนใจเทคโนโลยีที่เรียกว่า Big Data ซึ่งในความเป็นจริงคือการทำคลังข้อมูล ในการทำคลังข้อมูลนี้เราต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลปริมาณมากๆ ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน เราจึงต้องมีเทคโนโลยีที่มาบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ ทั้งนี้วิธีการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลก็ยังคงใช้แนวคิดเดิมคือ Relational Database Management เพียงแต่จะต้องทำให้ระบบจัดการฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้สามารถดึงข้อมูลปริมาณมากตามที่หน่วยงานต้องการได้ไว แต่ทั้งนี้การหาองค์ความรู้ไม่ได้ต้องการข้อมูลในรูปของแต่ละรายการทางธุรกิจ หรือ Transaction เท่านั้น ในการหาองค์ความรู้แต่ละอย่างหน่วยงานต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือต้องเข้าใจองค์ความรู้ที่ตนเองต้องการจะหาระดับหนึ่ง เพื่อที่จะสามารถระบุข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและต้องใช้เพื่อหาองค์ความรู้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจมาจากฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูล หรืออาจจะต้องมีการคัดกรอง ทำความสะอาด และจัดเตรียมให้พร้อมก่อนเอามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Data Mining ก่อนจะแปลผลจากการวิเคราะห์ไปในเชิงธุรกิจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป              การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การรวมข้อมูลจากหลายแหล่งให้เป็นชิ้นเดียวกัน การทำความสะอาดข้อมูลไม่ให้มีข้อมูลผิดปกติหรือข้อมูลขาดหาย และการเตรียมข้อมูลให้พร้อมโดยการแบ่งเป็นชิ้น หรือการรวมข้อมูลให้มีความหมายเบื้องต้น เป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะทำให้คุณภาพขององค์ความรู้ที่ต้องการจะได้สูง คลังข้อมูลจึงถูกนำมาจัดเก็บข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการดังกล่าวมาแล้ว การออกแบบคลังข้อมูลและการจัดการคลังข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการได้องค์ความรู้มาใช้แข่งขันกับคู่แข่ง มิฉะนั้นเราจะได้องค์ความรู้ที่ผิดเพราะวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตองค์ความรู้ไม่ดี เหมือนที่เราเคยได้ยินว่า “When […]


ซิงเกิลเกตเวย์ : ความล้มเหลวหลายประการ (Single Gateway : Multiple Failures)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) http://as.nida.ac.th/th/               หลายคนอาจจะเข้าใจว่า ซิงเกิลเกตเวย์ หมายถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศ ที่ออกสู่ต่างประเทศผ่านประตูผ่านเพียงประตูเดียว ซึ่งเป็นการรวมทุกอย่างไว้ที่เดียวกัน ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตช้า ขาดเสถียรภาพ มีความเสี่ยงที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตล่มพร้อมกันทั่วประเทศ และเพิ่มโอกาสในการถูกโจมตี ซึ่งเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง        แผนภาพจาก www.catdatacom.com        หากเราเคยได้ยินประโยคที่ว่า “ประเทศไทยเป็นเกตเวย์สู่อาเซียน” เราคงไม่คิดว่าจะเข้ามาหรือจะออกจากประเทศไทย มาแค่ทางเดียว โดยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น ประเทศไทยมีท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่ง ในทำนองเดียวกันผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะมีระบบเครือข่ายที่บริหารโดยองค์กรเพียงองค์กรเดียว หรือ เรียกว่า Autonomous System (AS) องค์กรจะต้องจดทะเบียนหมายเลข ASN ในแต่ละ AS จะมีเครือข่ายของเราเตอร์ (Router) ซื่งอาจมีเราเตอร์จำนวนหนึ่งเชื่อมต่อกับ AS อื่นๆ เพราะฉะนั้นจะมีช่องทางออกสู่ต่างประเทศหลายช่องทาง และแต่ละช่องทางไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน ความเร็วของอินเทอร์เน็ตไปต่างประเทศขึ้นอยู่กับแบนด์วิดท์ไปต่างประเทศ เสถียรภาพของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการออกแบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้ การถูกโจมตีก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาความปลอดภัย ตามหลักการแล้ว การที่รัฐจะเป็นผู้ให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ต่างประเทศ (International […]


เกมจะดังใช่ว่าอยู่ที่เทคโนโลยีดี : กรณีศึกษาความล้มเหลวของไมโครซอฟท์คิเนค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)        ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปลายปี ค.ศ.2010 ในตอนนั้นบรรดาผู้รักเกมหรือเกมเมอร์ทั้งหลายอาจจะยังจำได้ถึงกระแสของเครื่องเกม Xbox 360 จากค่ายไมโครซอฟท์ที่มาพร้อมกับเซนเซอร์คิเนคพร้อมกับสโลแกนที่เรียกได้ว่าล้ำสุด ๆ แล้วในตอนนั้น กับการเล่นเกมโดยไม่ต้องมีคอนโทรลเลอร์ ไม่ต้องกลัวว่าเล่นๆ อยู่คอนโทรลเลอร์จะหลุดมือไปทำจอโทรทัศน์แตกเหมือนอย่าง Nintendo Wii แค่ใช้ร่างกายของเราธรรมดาๆ นี่ล่ะค่ะขยับแขน ขยับขา วิ่ง กระโดด ฯลฯ ก็สามารถควบคุมตัวเล่นในเกมให้ขยับตามได้แล้ว วิธีใช้เครื่อง Xbox 360 และเซนเซอร์คิเนคก็ไม่ได้ยาก ไม่ต้องติดตั้งกล้องอะไรพิเศษในห้อง ไม่ต้องติดเซนเซอร์ทั่วหน้าเต็มตัวเหมือนดาราที่เตรียมแสดงหนังเอฟเฟกต์สามมิติ แค่เคลียร์พื้นที่หน้าโทรทัศน์ให้ว่างสักหน่อยวางเซนเซอร์คิเนคไว้หน้าโทรทัศน์ก็เริ่มเล่นได้แล้ว ที่มาของภาพ microsoft.com        ตัวผู้เขียนนั้นแม้จะไม่ใช่เกมเมอร์ แต่ด้วยความชอบส่วนตัวในศาสตร์ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCI: Human-Computer Interaction) ที่ต้องบูรณาการผสมผสานความรู้ที่หลากหลายมาทำให้คณิตศาสตร์ สถิติ หรือแม้แต่สมการยากๆ […]


คนหลงตัวเอง คนมีความนับถือตัวเองต่ำ คนมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย จะมี Status update บน Facebook อย่างไร?

อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย สาขาวิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://as.nida.ac.th/th/      ถ้าเราสังเกตบน Facebook คนบางคนจะโพสต์แต่รูปตัวเอง ประดารูป selfie และรูปความสำเร็จของตัวเอง ไปออกกำลัง ลดน้ำหนัก ซื้อของใหม่ ของ brand name อะไรมาก็เอามาอวด หลายคนกระทั่งว่าสามีรักมากซื้ออะไรให้ก็ต้องเอามาอวด สามีตามใจก็ต้องอวดว่าสามีรักและตามใจบน Facebook การศึกษาวิจัยพบว่าการที่คนคนหนึ่งจะ selfie มากๆ และอวดตัวเองมากๆ ยิ่งทำให้คนเกลียดมากกว่ารักเพราะหมั่นไส้ ในขณะที่บางคนสนใจแต่จะโพสต์เรื่องการเมือง เรื่องวิชาการ เรื่องหนักๆ ที่ต้องขบคิด และบางคนโพสต์เรื่องตลกๆ ไร้สาระไปวันๆเราคงอยาก


BUSINESS ANALYTICS AND RESEARCH คือวิชาอะไรกันแน่?

อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย สาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)        http://as.nida.ac.th/        หลายคนสงสัยมากว่าผมเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (Business analytics and research) ที่คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นั้น สาขาวิชานี้สอนอะไรกันแน่ วันนี้ผมเลยขอเขียนอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่ผมสอนนักศึกษาคือวิชาอะไรกันแน่ และเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง


สายอาชีพยอดนิยมในยุคดิจิตอล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกร พูลทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) http://as.nida.ac.th/       สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะค้นหาว่าตัวเองชอบทำงานในสายอาชีพอะไร หรือผู้ปกครองที่ต้องการแนะนำสายอาชีพให้กับบุตรหลานของท่าน และหลายๆ ท่านที่สนใจว่าสายอาชีพใดน่าสนใจที่สุดในยุคดิจิตอลนี้ เริ่มจากในประเทศสหรัฐอเมริกา คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรกันบ้าง และอาชีพอะไรใดที่นิยมสูงสุด อ้างอิงจากข้อมูลจากเว็บไซต์ U.S.News (http://money.usnews.com) ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดลำดับสายอาชีพที่ได้รับความนิยมโดยใช้หลักการให้คะแนนดังนี้ (1) จำนวนและอัตราตำแหน่งงานที่จะขยายตัวใน 10 ปีข้างหน้า (2) เงินค่าตอบแทน (3) ระดับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (4) อัตราการจ้างงาน (5) ระดับความเครียดของการทำงาน (6) วิถีชีวิตที่สมดุลย์เมื่อทำงานในตำแหน่งดังกล่าว