NIDA IT Square: สายอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรายได้


  • ทราบหรือไม่ว่า 3 ใน 10 อันดับของตำแหน่งงานที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา คือ ตำแหน่งงานทางด้านไอที?
  • ตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ครองอันดับหนึ่งของการจัดอันดับงานที่ดีที่สุดในปี 2014 ในสหรัฐอเมริกา ! ! !
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตำแหน่งงานทางไอทีในประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่น ๆ ใน AEC ใกล้กันหรือห่างกันแค่ไหน?

พบกับคำตอบและรายละเอียดเหล่านี้ได้ใน รายการ NIDA IT Square ในหัวข้อเรื่อง สายอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรายได้ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

NIDA IT Square รายการสั้นสำหรับให้ความรู้ด้านไอที คอมพิวเตอร์ และ ระบบสารสนเทศ ดำเนินรายการโดยคณาจารย์จากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ติดตามชมได้ฟรีทางช่องทาง http://www.youtube.com/user/nidait2