NIDA IT Square: Augmented Reality


  • AR (Augmented Reality) กับ VR (Virtual Reality) จริง ๆ แล้วมันคืออะไรกันแน่?
  • ทราบหรือไม่ว่า AR และ VR ไม่ได้มีอยู่แค่ในเกม แต่มีอยู่ในทั้ง Uniqlo, Audi, IKEA, Google, Microsoft หรือแม้แต่ Facebook !
  • คาดการณ์มูลค่าการลงทุนของ AR จะพุ่งไปเกินกว่า 8 หมื่นล้านบาทภายในปี 2018 !!!

พบกับคำตอบและรายละเอียดเหล่านี้ได้ใน รายการ NIDA IT Square ในหัวข้อเรื่อง Augmented Reality

แขกรับเชิญ: ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล หัวหน้าสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

NIDA IT Square รายการสั้นสำหรับให้ความรู้ด้านไอที คอมพิวเตอร์ และ ระบบสารสนเทศ ดำเนินรายการโดยคณาจารย์จากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ติดตามชมได้ฟรีทางช่องทาง http://www.youtube.com/user/nidait2