NIDA IT Square: แนวทางการศึกษาสำหรับผู้ต้องการเรียนต่อทางด้านการพัฒนาคอมพิวเตอร์เกมส์


  • ทราบหรือไม่ว่าเรขาคณิต ฟิสิกส์ โปรแกรมมิ่ง และ อัลกอริทึม ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น !
  • เชื่อไหมว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของงานการพัฒนาเกมส์ คือ งานของโปรแกรมเมอร์ (นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์) !!

พบกับคำตอบและรายละเอียดเหล่านี้ได้ใน รายการ NIDA IT Square ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการศึกษาสำหรับผู้ต้องการเรียนต่อทางด้านการพัฒนาคอมพิวเตอร์เกมส์

แขกรับเชิญ: ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษและอาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

NIDA IT Square รายการสั้นสำหรับให้ความรู้ด้านไอที คอมพิวเตอร์ และ ระบบสารสนเทศ ดำเนินรายการโดยคณาจารย์จากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ติดตามชมได้ฟรีทางช่องทาง http://www.youtube.com/user/nidait2