สายอาชีพยอดนิยมในยุคดิจิตอล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกร พูลทรัพย์
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
http://as.nida.ac.th/

 

    สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะค้นหาว่าตัวเองชอบทำงานในสายอาชีพอะไร หรือผู้ปกครองที่ต้องการแนะนำสายอาชีพให้กับบุตรหลานของท่าน และหลายๆ ท่านที่สนใจว่าสายอาชีพใดน่าสนใจที่สุดในยุคดิจิตอลนี้ เริ่มจากในประเทศสหรัฐอเมริกา คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรกันบ้าง และอาชีพอะไรใดที่นิยมสูงสุด อ้างอิงจากข้อมูลจากเว็บไซต์ U.S.News (http://money.usnews.com) ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดลำดับสายอาชีพที่ได้รับความนิยมโดยใช้หลักการให้คะแนนดังนี้
(1) จำนวนและอัตราตำแหน่งงานที่จะขยายตัวใน 10 ปีข้างหน้า
(2) เงินค่าตอบแทน
(3) ระดับความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(4) อัตราการจ้างงาน
(5) ระดับความเครียดของการทำงาน
(6) วิถีชีวิตที่สมดุลย์เมื่อทำงานในตำแหน่งดังกล่าว

 

     จากตารางด้านล่าง ได้สรุปสายอาชีพยอดนิยม 5 ปีย้อนหลังในประเทศสหรัฐอเมริกาจากปี 2010-2015
l001_01
     จะพบได้ว่าสายอาชีพที่ได้รับความนิยมในช่วงปี 2012-2015 อยู่ในสองกลุ่ม คือกลุ่มสายอาชีพด้านสุขภาพและบริการ(Healthcare Services) ในพื้นสีส้ม และกลุ่มสายอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในพื้นสีเหลือง ข้อมูลดังกล่าวสามารถบ่งบอกถึง ความต้องการในตลาดแรงงานของประเทศ สหรัฐอเมริกาว่า ธุรกิจในด้านนี้มีความเจริญเติบโต และรุ่งเรืองมาก จึงมีความต้องการในตลาดและเป็นสายอาชีพที่มีรายได้ดี ถ้าเราสังเกตในรายละเอียดจะพบว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์(Software Developer) นั้นได้รับความนิยม เนื่องจากเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลนี้ต้องการบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าว เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก โดยเฉพาะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโพน อุปกรณ์แกดเจ็ด (Gadget) และสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ฝั่งตัวอยู่ในเครื่องใช้โดยสามารถเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตได้ (Internet of Thing) ส่งผลให้สายอาชีพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเติบโตขึ้นอย่างรวด เร็วและได้รับความนิยมมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันได้มีการปรับเปลี่ยนวิถีทางการใช้งานเป็น แบบบริการและคิดค่าใช้จ่าย ตามการใช้งาน (Software as a Service) เราสามารถใช้งานซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ แค่ขอให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

 

     ต่อไปเรามาดูเรื่องรายได้หรือค่าตอบแทนในแต่ละสายอาชีพกันบ้าง จากตารางด้านล่าง
l001_02
     จะพบว่าแพทย์ (Physician) ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดคือ 186,850 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือประมาณ 543,000 บาทต่อเดือน ทันตแพทย์ได้รับค่าตอบแทนรองลงมาคือ 146,340 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือประมาณ 426,000 บาทต่อเดือน สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (Nurse Practitioner) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) และผู้ช่วยแพทย์ (Physician Assistant)จะได้รับค่าตอบแทนเป็นลำดับที่สามคือ 92,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือประมาณ 268,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อพิจารณาดีๆแล้วจะพบว่าแพทย์ในประเทศสหรัสอเมริกานั้นจะต้องใช้เวลา เรียนและการฝึกหัดความชำนาญประมาณ 10 ปีหลังจากเรียน จบมัธยมปลาย (High School) และในระหว่างที่เรียนนั้นก็จะลงทุนกับค่าใช้จ่ายด้านศึกษาอีกพอสมควร ดังนั้นการที่สายวิชาชีพแพทย์ ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดกว่าสายอาชีพอื่นๆ ก็ถือเหมาะสมแล้ว

 

     สำหรับสายอาชีพในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.adecco.co.th เผยแพร่เรื่อง ความต้องการแรงงานในสายอาชีพต่างๆ และปริมาณของแรงงานในตลาดแรงงานไทยปี 2014 ตามรูปด้านล่าง
l001_03
Source: Adecco: Thailand Salary Guide 2015
     พบว่าสายอาชีพวิศวกรรม (Engineering) มีความต้องการในตลาดสูงมากถึง 17.05% รองลงมาเป็นสายงานขาย (Sales) มีความต้องการในตลาด 16.82% และลำดับที่สามคือสายอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีความต้องการในตลาดสูงมากถึง 14.27% รูปนี้สะท้อนอุตสาหกรรมในประเทศที่กำลังขยายเติบโต ทั้งโรงงาน และอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการขยายตัวด้านก่อสร้าง บ้าน คอนโด รถไฟฟ้า ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามามีอิทธพลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในยุคดิจิตอล

 

     จากข้อมูลทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย อาจสรุปได้ว่าสายอาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้รับความนิยมและมีความต้องการในตลาดแรงงานสูง ทั้งในและต่างประเทศ จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า องค์กรต่างๆ มีความต้องการสายอาชีพด้านนี้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาพนักงานที่มีคุณภาพด้านนี้ได้เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นโอกาสต่อบุคลที่สนใจจะ ศึกษาต่อในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ผลิตนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาโทเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันฯ ยินดีให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ หากท่านสนใจสามารถติดต่อมาทางสถาบันฯได้ตรง หรือที่เว็บไซต์ http://as.nida.ac.th