คนหลงตัวเอง คนมีความนับถือตัวเองต่ำ คนมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย จะมี Status update บน Facebook อย่างไร?


fb อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย
สาขาวิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://as.nida.ac.th/th/
     ถ้าเราสังเกตบน Facebook คนบางคนจะโพสต์แต่รูปตัวเอง ประดารูป selfie และรูปความสำเร็จของตัวเอง ไปออกกำลัง ลดน้ำหนัก ซื้อของใหม่ ของ brand name อะไรมาก็เอามาอวด หลายคนกระทั่งว่าสามีรักมากซื้ออะไรให้ก็ต้องเอามาอวด สามีตามใจก็ต้องอวดว่าสามีรักและตามใจบน Facebook การศึกษาวิจัยพบว่าการที่คนคนหนึ่งจะ selfie มากๆ และอวดตัวเองมากๆ ยิ่งทำให้คนเกลียดมากกว่ารักเพราะหมั่นไส้ ในขณะที่บางคนสนใจแต่จะโพสต์เรื่องการเมือง เรื่องวิชาการ เรื่องหนักๆ ที่ต้องขบคิด และบางคนโพสต์เรื่องตลกๆ ไร้สาระไปวันๆเราคงอยาก

 

     รู้ว่าหัวข้อที่คนเราโพสต์บน Status update ของ Facebook นั้นค่อนข้างแตกต่างกันมาก และทำไมคนเรามีบุคลิกภาพหรือแรงจูงใจที่แตกต่างกันอย่างไรจึงทำให้โพสต์ status update แตกต่างกัน งานวิจัยของ Tara C. Marshall, Katharina Lefringhausen, และ Nelli Frenczi จาก Brunel University จากสหราชอาณาจักร เรื่อง The Big-Five, self-esteem, and narcissism as predictors of the topics people write about in Facebook status updates ในวารสารวิชาการด้านจิตวิทยาสังคมชั้นนำชื่อ Personality and Individual Differences ฉบับที่ 85 ปี 2015 หน้า 35-40 มีคำตอบที่น่าสนใจ

 

     คนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) ซึ่งชอบพบปะผู้คน ชอบมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่างพูดช่างเจรจาจะชอบโพสต์เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมและชีวิตประจำวันของตนโดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารให้คนอื่นได้รู้ว่าคนเองทำอะไร

 

     คนที่มีบุคลิกภาพแบบอ่อนไหวทางอารมณ์ (Nueroticism) ซึ่งมักจะวิตกกังวลง่าย อ่อนไหวต่อความเครียดและภัยคุกคามทางจิตใจต่างๆ จะโพสต์ Facebook เพื่อเป็นการตรวจสอบ (Validation) ความคิดความรู้สึกความเชื่อของตน การใช้ Facebook จึงมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาความใส่ใจ (Attention) และการสนับสนุนทางใจที่ตนเองขาดไปในโลกของความเป็นจริง

 

     คนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดกว้างต่อประสบการณ์ (Openness to experience) ซึ่งมักเป็นคนกระหายใคร่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นนักคิดวิเคราะห์ ชอบเรื่องประเทืองปัญญา มีแนวโน้มจะโพสต์ Facebook ในเรื่องที่มีสาระเช่น เหตุการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์บ้านเมือง ความคิดทางการเมือง ผลการศึกษาวิจัย โดยมีแรงจูงใจเพื่อที่จะใช้ Facebook สำหรับการแสวงหาข้อมูล และแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง (Self-expression) ออกมา

 

     คนที่มีความนับถือตัวเองต่ำ (Low self-esteem) มีแนวโน้มจะโพสต์ Facebook เรื่องความสัมพันธ์ความรักอันแสนหวานโรแมนติกของตนเอง โดยต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าความสัมพันธ์ของตนเองนั้นมั่นคงทั้งๆ ที่อาจจะหวั่นไหวในความสัมพันธ์ของตน

 

     คนที่มีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง (Narcissistic personality) มีแนวโน้มจะโพสต์ Facebook เกี่ยวกับความสำเร็จของตัวเอง โดยต้องการสื่อสารและยืนยันว่าตัวเองประสบความสำเร็จ เรื่องที่ชอบโพสต์ได้แก่ การควบคุมอาหาร การออกกำลัง การดูแลรูปร่าง ความสวย/หล่อ ของตัวเอง

 

     ผลการศึกษายังพบว่าจำนวนการกดไลค์/คอมเมนท์ ที่ได้รับมีความสัมพันธ์กับจำนวนเพื่อนที่มีซึ่งไม่น่าแปลกใจแต่ประการใด แต่ที่น่าสนใจคือคนที่มีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง มีแนวโน้มที่จะรายงานว่าตัวเองมีเพื่อนๆ มากดไลค์/คอมเมนท์ สูงกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบอื่นๆ

 

     แล้วท่านละครับผม โพสต์ Facebook เรื่องอะไรบ้าง และคิดว่าตัวเองมีบุคลิกภาพหรือแรงจูงใจอะไรในการ update Facebook status อย่าตกใจกับผลดังกล่าว เพราะมนุษย์เรามีหลายมิติ และหากท่านทำสิ่งใดแล้วสบายใจก็จงทำไปเถิดครับผม