เครื่องมือค้นหาทั่วโลกที่ยืดหยุ่นด้วยอ็อบเจ็คที่คงทนและการเรียนรู้เองของอ็อบเจ็ค


เครื่องมือค้นหาทั่วโลกที่ยืดหยุ่นด้วยอ็อบเจ็คที่คงทนและการเรียนรู้เองของอ็อบเจ็ค

(Flexibility search engine with persistent object and object learning)

 

ในปัจจุบันแม้เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีการสร้างระบบค้นหาในตัวเองแต่ก็ยังคงจำกัดอยู่ที่การค้นหาข้อมูลเฉพาะที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือโดเมนของตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันได้ รวมทั้งข้อมูลที่ค้นหาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยตรงทำให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาและเพิ่มขอบเขตการสืบค้นยาก

ข้อมูลภายในองค์กรส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีการจำกัดสิทธิให้เห็นหรือเข้าถึงได้เฉพาะภายในระบบเครือข่ายองค์กรเท่านั้น ซึ่งหากใช้วิธีการค้นหาภายในตามที่กล่าวมาซึ่งเป็นการค้นหาแบบใช้คีย์เวิร์ดเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรโดยตรง การเข้าถึงนั้น ๆ ก็อาจส่งผลกระทบต่อแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ขององค์กรที่กำลังใช้งานฐานข้อมูลตัวเดียวกันนั้นอยู่ได้ แต่หากอนุญาตให้เครื่องมือสืบค้นจากภายนอกเช่น Google Search Engine เข้ามาช่วยค้นหาได้ แม้การค้นหาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็จะเป็นการไม่ปลอดภัยต่อข้อมูลสำคัญขององค์กรแทน ตัวอย่างข้อมูลเช่น ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการ ข่าวสาร ประกาศกิจกรรมภายในบริษัท ฯลฯ

ระบบค้นหาที่ค้นคว้าและพัฒนาขึ้นมาในที่นี้ เป็นเครื่องมือค้นหาสำหรับใช้ในองค์กรใด ๆ ที่นอกจากจะสามารถรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ภายในองค์กรได้แล้ว ยังสามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ภายนอกที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันได้เฉกเช่นเดียวกับการทำงานของ Google Search Engine โดยนอกจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูลแล้ว ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ยังมีความสามารถในการแนะนำคำค้นหา สามารถค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลองค์กรได้ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาของฐานข้อมูลได้ และสามารถแสดงประวัติการค้นหาของผู้ใช้ในรูปแบบกราฟได้อีกด้วย โดยการทำงานทั้งหมดนี้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น

 

การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ
จัดทำโดย: นายวิชาญ แสนปาง, สาขาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับย่อ (ภาษาไทย): PDF