เกมส์ปิงปอง 3 มิติ


PingPong Game เป็นเกมส์ปิงปอง 3 มิติ สำหรับผู้เล่น 2 คนที่เล่นเกมส์ผ่านทางระบบ network โดยเกมส์นี้พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรมภาษา Java ผ่านเครื่องมือ Eclipse IDE ร่วมกับ OpenGL (JOGL library) โดยใช้หลักการของ Computer Graphics (CG) และ Computer Network มาประยุกต์ใช้ในการแสดงผลและการโต้ตอบระหว่างโปรแกรมและผู้เล่น ในส่วนของ CG นั้น ตัวอย่างเทคนิคที่นำมาใช้ได้แก่ 3D Object Modeling, Rendering, Texturing, Animation, Motion Detection, Collision Detection และ Human Interaction นอกจากนี้ยังมีการใช้ขั้นตอนวิธีในการคำนวณเพื่อให้วัตถุมีการสะท้อนกลับที่ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์ด้วย
 

 
โครงงานประจำวิชา คส8802: เรขภาพคอมพิวเตอร์สามมิติ (3D Computer Graphics)
ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน: นายวัลลภ สําเภากิจ, นางสาวกุหลาบ โคตรหานาม, นายนัฐพล ยอดทัศน์
อาจารย์ผู้สอน: อ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์
เว็บไซต์ของรายวิชา: https://sites.google.com/site/asci8802/