หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์)
Master of Science Program in Computer Science and Information Systems (Major in Computer Science)

 

แผนการศึกษา

แผนการสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้ง แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข. (ทำการค้นคว้าอิสระ) เป็นดังต่อไปนี้

วิชาที่ลงทะเบียนแผน ก. วิทยานิพนธ์แผน ข. การค้นคว้าอิสระ
รวม37 หน่วยกิต37 หน่วยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน
(สามารถขอยกเว้นได้)
9 - 12 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร)
9 - 12 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร)
วิชาพื้นฐาน3 หน่วยกิต3 หน่วยกิต
วิชาหลัก6 หน่วยกิต6 หน่วยกิต
วิชาเอก12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
วิชาเลือกอย่างน้อย 3 หน่วยกิตอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา1 หน่วยกิต1 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ-3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
(นำเสนอหัวข้อ)
3 หน่วยกิต-
วิทยานิพนธ์
(ภายหลังเสนอหัวข้อผ่าน)
9 หน่วยกิต-
การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive exam)
สอบเฉพาะส่วนที่ 1สอบทั้งส่วนที่ 1 และ 2
การสอบปากเปล่า
(Oral exam)
-ต้องสอบ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(Thesis's defense)
ต้องสอบ-

 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2560)

วิชาเสริมพื้นฐาน
(ขอยกเว้นได้)
- พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา (Foundation for Graduate Studies) (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)
- ภาษาอังกฤษ (English)
- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล (Object Oriented Programming and Data Structures)
- ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics)
วิชาละ 3 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน- เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์และกระบวนการระบบสารสนเทศ (Strategic Information Technology and EIS Process)3 หน่วยกิต
วิชาหลัก- การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติ (Database Design and Management: Practical Approach) ★★
- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications and Computer Networks) ★★
วิชาละ 3 หน่วยกิต
วิชาเอก- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
- ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
- ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Network Security)
- ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
วิชาละ 3 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา- สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (Seminar in Computer Science and Information System)1 หน่วยกิต
วิชาเลือกที่น่าสนใจ- การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ (Big Data Analytics)
- การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
- การสร้างเครื่องเรียนรู้ (Machine Learning)
- การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Design and Development)
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
- การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Design and Architecture)
- คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น (Computer Graphics and Animation)
- การประมวลผลรูปภาพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Digital Image Processing and Computer Vision)
- การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ (Game Development)
- ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (User Interface and Interaction Design)
- วิชาของสาขา หลักสูตร หรือคณะอื่น ๆ (การลงทะเบียนต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
วิชาละ 3 หน่วยกิต

หมายถึง วิชาที่ใช้ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive exam) ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาทั้งแผน ก. และ แผน ข.
★★ หมายถึง วิชาที่ใช้ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive exam) ส่วนที่ 2 สำหรับนักศึกษาแผน ข.