ติดต่อเรา


สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลขที่ 118 หมู่ 3, ถนนเสรีไทย , คลองจั่น, บางกะปิ, กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ (เวลาราชการ) 0-2727-3037-40

Google map

View Larger Map