รับสมัครนักศึกษาเรียนภาคสมทบ


ศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถเลือกลงทะเบียนเป็นนักศึกษาสมทบเพื่อเข้าเรียนเฉพาะรายวิชาที่ต้องการที่เปิดสอนโดยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปริญญาโท) คณะสถิติประยุกต์ ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บุคคลภายนอกที่สนใจ

ทั้งนี้บางวิชาอาจต้องการความรู้พื้นฐานเฉพาะทาง ซึ่งผู้สนใจสามารถปรึกษาถึงความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนได้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

 

วิธีการยื่นใบสมัครและลงทะเบียน

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและเซ็นรับรอง (ขอแบบฟอร์มได้ที่คณะสถิติประยุกต์)
 2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่คณะสถิติประยุกต์
  • ใบสมัคร, สำเนา transcript, สำเนาปริญญาบัตร, สำเนาบัตรประชาชน, รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
 3. คณะสถิติประยุกต์พิจารณาใบสมัครและแจ้งผลแก่ผู้สมัคร (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์)
 4. ผู้สมัครมาขึ้นทะเบียนและชำระเงินที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • วิชาของหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
  • วิชาของหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 3,500 บาท

ทั้งนี้หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนหรือเอกสารประกอบการสมัคร สามารถโทรศัพท์สอบถามโดยตรงได้ที่คณะสถิติประยุกต์ 02-7273036-40 (ในเวลาราชการ)

 

รายชื่อวิชาและกำหนดการรับสมัคร

ติดตามรายวิชาที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษาได้ที่หน้า นักศึกษาปัจจุบัน ของเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์ หรือ โทรศัพท์สอบถามโดยตรงที่คณะสถิติประยุกต์ 02-7273036-40 (ในเวลาราชการ) ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาสมทบ ควรยื่นใบสมัครก่อนวันแรกของการเรียนการสอนหรืออย่างช้าภายในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน