คณาจารย์


คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์)
Master of Science Program in Computer Science and Information Systems (Major in Computer Science)
 

คณาจารย์ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
Ph.D. (Computer Science), Southern Methodist University, USA.

อีเมล : surapong@as.nida.ac.th
กลุ่มวิจัย : Multimedia & Interaction Group (MIG)
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Computer Architecture, Parallel and Distributed Computing, Evolutionary Computation, Data Mining, Pattern Recognition
pramote.kผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), Georgia Institute of Technology, USA.

อีเมล : pramote@as.nida.ac.th
เว็บไซต์ : http://as.nida.ac.th/~pramote/
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Computer Networks, Information Security, Embedded Systems, Mobile Applications
หัวหน้าสาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล (Data Science) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.โอม ศรนิล
Ph.D. (Computer Science), Virginia Tech, USA.

อีเมล : osornil@as.nida.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ : : http://as.nida.ac.th/th/images/profile/OhmCV.pdf
หัวหน้าสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม
Ph.D. (Computer Science), Illinois Institute of Technology, USA.

อีเมล : sutep@as.nida.ac.th, sutep.tongngam@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Optimization problems, Wireless Networks, Machine Translation
ratakornหัวหน้าสาขาวิชาเอกสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
Sc.D. (Computer Science), University of Massachusetts Lowell, USA.

อีเมล : rattakorn@as.nida.ac.th
เว็บไซต์ : http://as.nida.ac.th/~rattakorn
หัวหน้าสาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ (InterActive Media science) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์
Ph.D. (Computer Science), University of Southern California, USA.

อีเมล : tanasai@as.nida.ac.th, tanasai@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.tanasai.com , http://interactivemedia.nida.ac.th/
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Computer Graphics and Animation, Game Development, Virtual Reality, and Graphical User Interface
รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะสถิติประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ
M.S. (Computer Science), Georgia Institute of Technology, USA.

อีเมล : patrawadee@as.nida.ac.th
เว็บไซต์ : http://as.nida.ac.th/~patrawadee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สุรเนาวรัตน์
Ph.D. (Computer Science and Communication Engineering), Kyushu University, Japan.

อีเมล : sukanya@as.nida.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Operating Systems, Web Technologies, Java Technologies, Educational Tools
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
Ph.D. (Computer Engineering), University of Tokyo, Japan.

อีเมล : thitirat@as.nida.ac.th
เว็บไซต์ : http://as.nida.ac.th/~thitirat/homepage/index.htm , http://interactivemedia.nida.ac.th/
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Human-Computer Interaction (HCI), Multimodal User Interface, Ubiquitous and Mobile Computing, Augmented/Mixed Reality (AR/MR), Applied Computer Vision and Image Processing

อดีตคณาจารย์ประจำ

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร
D.E. (Information Processing), Tokyo Institute of Technology, Japan.

อีเมล : pipat@as.nida.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Data Communication, Computer Networks, Image Processing, Character Recognition, Computer Graphics
หัวหน้าสาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์
Ph.D. (Computer Science), University of Texas at Austin, USA.

อีเมล : supoj@as.nida.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Object-Oriented Analysis and Design, Operating Systems, Database Systems, Software Development Process