รับสมัครป.โทภาคปกติ (เรียน จ.-ศ.)


กำหนดการรับสมัครครั้งต่อไป

ตารางสรุปกำหนดการรับสมัครครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2560)

กำหนดการประเภทที่ 1 (ผู้ขอทุนการศึกษา)ประเภทที่ 2 (ผู้มีประสบการณ์ทำงาน)ประเภทที่ 3 (ผู้สมัครทั่วไป)
รับสมัครออนไลน์12 ส.ค. - 1 ต.ค. 256012 ส.ค. - 1 ต.ค. 25601 ก.ค. - 20 ส.ค. 2560
สมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง2 - 13 ต.ค. 25602 - 13 ต.ค. 256021 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
>> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
--11 ก.ย. 2560
สอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน)--16 ก.ย. 2560
ประกาศผลสอบข้อเขียน
>> ตรวจสอบผลสอบข้อเขียน
--2 ต.ค. 2560
สมัครสอบสัมภาษณ์ออนไลน์--3 - 8 ต.ค. 2560
สมัครสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง--9 - 13 ต.ค. 2560
คณะสถิติประยุกต์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
>> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
19 ต.ค. 256019 ต.ค. 256019 ต.ค. 2560
สอบสัมภาษณ์คณะสถิติประยุกต์30 ต.ค. 256030 ต.ค. 256030 ต.ค. 2560
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
13 พ.ย. 256013 พ.ย. 256013 พ.ย. 2560
รับเอกสารขึ้นทะเบียน20 - 23 พ.ย. 256020 - 23 พ.ย. 256020 - 23 พ.ย. 2560
ปฐมนิเทศน์ของสถาบัน7 ธ.ค. 25607 ธ.ค. 25607 ธ.ค. 2560
ปฐมนิเทศน์ของคณะ7 ธ.ค. 25607 ธ.ค. 25607 ธ.ค. 2560
เรียนวิชา ND4000
(สำหรับ ป.โท ภาคปกติเท่านั้น)
11 - 22 ธ.ค. 256011 - 22 ธ.ค. 256011 - 22 ธ.ค. 2560
เปิดภาคการศึกษา 2/25608 ม.ค. 25618 ม.ค. 25618 ม.ค. 2561

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ ยกเว้นรายวิชาที่สอนโดยวิทยากรรับเชิญพิเศษที่อาจต้องจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1: สอบสัมภาษณ์เท่านั้น สำหรับผู้สมัครที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา

 • สำหรับผู้สมัครที่จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาใกล้เคียงเท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 2.5 หรือ 2.75 แล้วแต่ประเภทของทุนที่สมัคร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่หน้า ทุนการศึกษา)

ประเภทที่ 2: สอบสัมภาษณ์เท่านั้น สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงาน

 • สำหรับผู้สมัครที่จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขา
 • ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี (ไม่จำกัดสาขา) ภายหลังจบปริญญาตรี

ประเภทที่ 3: สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครทั่วไป

 • สำหรับผู้สมัครที่เรียนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใด ๆ และ มีประสบการณ์ทำงานหลังจบปริญญาตรีไม่ถึง 1 ปี

 

ช่องทางการสมัคร

ช่องทางการสมัครมี 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

 1. สมัครออนไลน์ คลิกที่ http://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp และเลือกหัวข้อตามประเภทดังต่อไปนี้
  • รับสมัครปริญญาโทภาคปกติ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับผู้สมัครประเภทที่ 1 ที่ต้องการขอทุนการศึกษา
  • รับสมัครปริญญาโทภาคปกติ ประเภทจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน สำหรับผู้สมัครประเภทที่ 2 ที่จบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน
  • รับสมัครปริญญาโทภาคปกติ สำหรับผู้สมัครประเภทที่ 3
 2. สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ชั้น3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ในการรับสมัคร 1 ครั้งผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้มากกว่า 1 ประเภท (เช่น ยื่นใบสมัครกรณีประสบการณ์และใบสมัครกรณีทุนพร้อม ๆ กัน, ยื่นใบสมัคร 2 สาขาพร้อม ๆ กัน, ยื่นใบสมัครกรณีทุนประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3 พร้อมกันในคราวเดียว, ฯลฯ) และสำหรับกรณีทุนการศึกษา ประเภทของทุนที่ผู้สมัครเลือกมาอาจถูกพิจารณาเปลี่ยนให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ