ทุนการศึกษา


ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทภาคปกติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในช่องทางของทุนส่งเสริมการศึกษาได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครโดยละเอียดได้ในหน้า กำหนดการรับสมัคร > รับสมัครป.โทภาคปกติ (เรียน จ.-ศ.)

ทุนการศึกษา ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิด้า

ทุนการศึกษา ปริญญาโทภาคปกติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ประเภทของทุนการศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

อ้างอิงจากประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษาทุนที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (อ่านประกาศฉบับเต็ม)

รายละเอียดทุนเรียนดีประเภทที่ 1ทุนเรียนดีประเภทที่ 2ทุนเรียนดีประเภทที่ 3
การศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือใกล้เคียงผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือใกล้เคียงผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือใกล้เคียง
ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75ไม่ต่ำกว่า 2.75ไม่ต่ำกว่า 2.50
แผนการศึกษาที่รับสมัครเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) เท่านั้นหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ ข. (ทำ IS) ก็ได้หลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ ข. (ทำ IS) ก็ได้
การยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร (การยกเว้นค่ากิจกรรมพิเศษแล้วแต่ดุลยพินิจของหลักสูตร)ยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ 10,000 บาท--
ระยะเวลาการให้ทุน2 ปี2 ปี2 ปีเงื่อนไขการรับทุน

อ้างอิงจากประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษาทุนที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (อ่านประกาศฉบับเต็ม)

ระหว่างศึกษาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้รับทุนมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

รายละเอียดผู้รับทุนเรียนดีประเภทที่ 1ผู้รับทุนเรียนดีประเภทที่ 2ผู้รับทุนเรียนดีประเภทที่ 3
แผนการศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) เท่านั้นปริญญาโทภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ ข. (ทำ IS) ก็ได้หลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ ข. (ทำ IS) ก็ได้
เกรดเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.30ไม่ต่ำกว่า 3.30ไม่ต่ำกว่า 3.30
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1 และ 2) โดยไม่รวม Proceedings
 • ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี Peer review หรือ
 • นำเสนอ Full paper ใน Proceedings ที่มี Peer review หรือ
 • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวด หรือ
 • เสนอผลงานในองค์กรหรือชุมชนเพื่อการพัฒนา
 • ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี Peer review หรือ
 • นำเสนอ Full paper ใน Proceedings ที่มี Peer review หรือ
 • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวด หรือ
 • เสนอผลงานในองค์กรหรือชุมชนเพื่อการพัฒนา หรือ
 • ผลงานได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
การทำงานให้คณะหรือสถาบันไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
การลาพักการศึกษาหมดสิทธิรับทุนทันที เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นหมดสิทธิรับทุนทันที เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นหมดสิทธิรับทุนทันที เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
การลาออกต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
การหมดสภาพนักศึกษาต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
การขอยกเลิกการรับทุนต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
การลงทะเบียนเรียนในวิชาใดซ้ำไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการศึกษาได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนำให้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนำให้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนำให้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ
การสมัครสอบประมวลความรู้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะการสมัครสอบครั้งแรกเท่านั้นยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะการสมัครสอบครั้งแรกเท่านั้นยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะการสมัครสอบครั้งแรกเท่านั้น
ค่ารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุนผู้รับทุนต้องชำระด้วยตนเองผู้รับทุนต้องชำระด้วยตนเองผู้รับทุนต้องชำระด้วยตนเองช่องทางการสมัคร

ช่องทางการสมัครมี 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

 1. สมัครออนไลน์ คลิกที่ http://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp และเลือกหัวข้อ รับสมัครปริญญาโทภาคปกติ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา
 2. สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ชั้น3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ในการรับสมัคร 1 ครั้งผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้มากกว่า 1 ประเภท (เช่น ยื่นใบสมัครกรณีประสบการณ์และใบสมัครกรณีทุนพร้อม ๆ กัน, ยื่นใบสมัคร 2 สาขาพร้อม ๆ กัน, ยื่นใบสมัครกรณีทุนประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3 พร้อมกันในคราวเดียว, ฯลฯ) และสำหรับกรณีทุนการศึกษา ประเภทของทุนที่ผู้สมัครเลือกมาอาจถูกพิจารณาเปลี่ยนให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ