ผลงานตีพิมพ์


การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้เอกสารกระดาษโดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัลและรหัสแท่งสองมิติความจุสูงรูปแบบใหม่

การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้เอกสารกระดาษโดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัลและรหัสแท่งสองมิติความจุสูงรูปแบบใหม่ (Paper-based Document Authentication using Digital Signature and New Format of a High-capacity 2D Barcode)   แม้ว่าในปัจจุบันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic document) จะเป็นที่นิยมใช้ในการส่งข้อมูลและมีแนวโน้มที่จะเข้ามาใช้งานทดแทนเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษ แต่ก็ยังมีงานบางประเภทที่ยังคงจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ (paper based document) ยกตัวอย่างเช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเช่าซื้อ หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เป็นต้น เอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษดังที่กล่าวมาสามารถปลอมแปลงได้ง่ายโดยมิจฉาชีพ เนื่องด้วยการปลอมแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษนั้นหากมีเพียงเครื่องพิมพ์เอกสาร หรือเครื่องสแกนเอกสาร และโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์บางชนิดก็สามารถที่จะทำการปลอมแปลงหรือแก้ไขเอกสารเหล่านี้ได้โดยง่าย งานวิจัยนี้เสนอกระบวนการและขั้นตอนการพิสูจน์ตัวจริงของข้อความบนเอกสารเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวจริงว่า ข้อความบนเอกสารนั้นเป็นของผู้ส่งดังที่กล่าวอ้าง รวมถึงข้อความดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกแก้ไขโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการจัดส่ง ทั้งนี้โดยที่ผู้ส่งไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเอกสารที่ตนเองส่งมาได้ ในรายละเอียดงานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature) ร่วมกับรหัสแท่งสองมิติ (two-dimensional barcode) ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนารหัสแท่ง 2 มิติรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มีความเหมาะสมที่จะใช้งานกับเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ ทั้งในด้านของความจุของรหัสแท่งสองมิติซึ่งมีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก ทั้งยังมีรูปร่างและขนาดที่เหมาะสมสาหรับการแนบรหัสแท่งสองมิติไปบนเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารในปริมาณมากและต่อการตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ วิทยานิพนธ์ […]