Augmented Reality


NIDA IT Square: Augmented Reality

AR (Augmented Reality) กับ VR (Virtual Reality) จริง ๆ แล้วมันคืออะไรกันแน่? ทราบหรือไม่ว่า AR และ VR ไม่ได้มีอยู่แค่ในเกม แต่มีอยู่ในทั้ง Uniqlo, Audi, IKEA, Google, Microsoft หรือแม้แต่ Facebook ! คาดการณ์มูลค่าการลงทุนของ AR จะพุ่งไปเกินกว่า 8 หมื่นล้านบาทภายในปี 2018 !!! พบกับคำตอบและรายละเอียดเหล่านี้ได้ใน รายการ NIDA IT Square ในหัวข้อเรื่อง Augmented Reality แขกรับเชิญ: ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล หัวหน้าสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินรายการ: […]